تغییر آدرس مزایده زمین
۱۳۹۹-۱۲-۲۰

احتراماً به اطلاع متقاضیان محترم می رساند با عنایت به تغییر آدرس سایت اطلاع رسانی قطعات ارائه شده در سالن مزایده زمین، بعد از این لیست قطعات در آدرسhttps://amlak.razavi.ir/panel/auctions و لیست برندگان در آدرس https://amlak.razavi.ir/panel/winners قابل مشاهده خواهد بود ضمناً لیست قطعات در هفته جاری به شرح ذیل می باشد:

 

ردیف

شماره قطعه

شماره بلوک

محدوده

کاربری

مساحت مترمربع

قیمت مصوب ( ریال) مترمربع

شیوه پرداخت حقوقات

1

4

100

دوم شرقی

انتهای خیابان ثمانه -آپارتمان

185

180,000,000

نقد

دوم غربی

185

180,000,000

سوم شرقی

185

182,000,000

سوم غربی

185

182,000,000

چهارم غربی

185

185,000,000

2

14و33

88/2

سوم جنوبی

انتهای خیابان مهدی یزدی 3-آپارتمان

170

185,000,000

نقد

چهارم جنوبی

170

185,000,000

اول شمالی

135

175,000,000

3

5

86/1

پنجم شرقی

انتهای خیابان مهدی یزدی 7-آپارتمان

176.41

175,000,000

نقد

پنجم غربی

179.34

175,000,000

4

6

86/1

دوم شرقی

انتهای خیابان مهدی یزدی 7-آپارتمان

191.48

165,000,000

نقد

5

13و32

88/2

سوم جنوبی

انتهای خیابان مهدی یزدی 3-آپارتمان

162.54

170,000,000

نقد

6

28

51

شهر رضویه

مسکونی

140

20.000.000

نقد

7

3

27

شهرک صنعتی طرق

صنعتی و کارگاه غیر مزاحم

330

38,000,000

نقد

8

16

79

فرامرز عباسی

مسکونی

238.58

250,000,000

نقد