تجدید اجاره
1

تعهدنامه

2

جستجوی سند

3

اطلاعات درخواست

4

سند مالکیت

5

اطلاعات مستاجرین

6

پیوست مدارک

7

بررسی اطلاعات

8

اتمام عملیات

اینجانب صحت و اصالت مدارک و مستندات ابرازی و پیوست شده را عهده دار می شوم و آستان قدس رضوی در این خصوص هیچ گونه تعهدی ندارد
پیشخوان املاک و اراضی آستان قدس رضوی
شماره تماس : ۰۵۱۳۱۴۳۷۰۸۳