قطعه :
5
بلوک :
2
منطقه :
فرهادگرد
نوع کاربری :
مسکونی
تراکم :
نامشخص
نرخ مصوب (هر متر مربع) :
6,300,000 ریال
حق تقدیمی :
1512000000
سال :
1400
مرحله :
12
آدرس :
فریمان- فرهادگرد-
سه شنبه, 25 خرداد 0
قطعه :
8
بلوک :
11
منطقه :
فرهادگرد
نوع کاربری :
مسکونی
تراکم :
نامشخص
نرخ مصوب (هر متر مربع) :
3,500,000 ریال
حق تقدیمی :
839125000
سال :
1400
مرحله :
12
آدرس :
فریمان- فرهادگرد
سه شنبه, 25 خرداد 0
قطعه :
12
بلوک :
12
منطقه :
فرهادگرد
نوع کاربری :
مسکونی
تراکم :
نامشخص
نرخ مصوب (هر متر مربع) :
3,100,000 ریال
حق تقدیمی :
620000000
سال :
1400
مرحله :
12
آدرس :
فریمان- فرهادگرد
سه شنبه, 25 خرداد 0
قطعه :
16
بلوک :
12
منطقه :
فرهادگرد
نوع کاربری :
مسکونی
تراکم :
نامشخص
نرخ مصوب (هر متر مربع) :
3,000,000 ریال
حق تقدیمی :
600000000
سال :
1400
مرحله :
12
آدرس :
فریمان- فرهادگرد
سه شنبه, 25 خرداد 0
قطعه :
6
بلوک :
5/1
منطقه :
شرق موسوي قوچاني 1
نوع کاربری :
تجاری
تراکم :
نامشخص
نرخ مصوب (هر متر مربع) :
210,000,000 ریال
حق تقدیمی :
210000000
سال :
1400
مرحله :
12
آدرس :
موسوی قوچانی
یکشنبه, 30 خرداد 0